Program


9:00 – 9:15, doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., úvodní slovo děkana FPE k zahájení konference
9:15 – 9:45, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.: Jak se nebát přípravy odborných publikací 9:45 – 10:10, Mgr. Pavel Moc: Programování počítačem řízených strojů z pohledu RVP a ŠVP 10:10 – 10:30, Mgr. Jan Bezděka: Rozvoj digitální gramotnosti maturantů 10:30 – 11:15, doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.: Jak efektivně publikovat výsledky své odborné práce?
Polední menu (45 minut)
12:00 – 12:45, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.: Jak na publikování článku v odborném časopise 12:45 – 13:30, Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.: Z chaosu k příběhu: praxe kvalitativní analýzy 13:30 – 14:15, Mgr. Jan Berki Ph.D.: Výzvy nového informatického kurikula a věda 14:15 – 15:00, doc. PeadDr. Renáta Orosová, PhD.: Mikroedukácia – efektívny spôsob výučby vysokoškolského učiteľa – doktoranda? 15:00 – 15:45, Dr. Juan F. Arratia: Saturday Research Academy 15:45 – 16:30, PhDr. Denis Mainz, Ph.D.Systém evidence výsledků akademické tvůrčí činnosti pro studenty Ph.D. studijních programů
Coffe break (10 minut)
16:40 – 17:00, Mgr. Jana Černá a Mgr. Michaela Bartošová: Vnímání online technologií budoucími učiteli z hlediska nepříznivých faktorů limitujících strategií 17:00 – 17:20, Mgr. Tereza Havránková: Převrácená třída v on-line výuce anglického jazyka na vysoké škole 17:20 – 17:40, Ing. Pavel Hanuš: Projekt výuky účetnictví na střední škole s využitím ICT 17:40 – 18:00, Mgr. Miroslav Zíka: Vývoj Virtuální třídy a její budoucí uplatnění

Seznam hostů

Dr. Juan F. Arratia

Saturday Research Academy Dr. Juan F. Arratia se narodil v Pomaire v Chile. Vystudoval Universidad Técnica del Estado, kde získal v roce 1973 bakalářský titul v oboru elektrotechnika. V roce 1979 získal inženýrský titul na Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, a Ph.D. na Washington University, St. Louis, Missouri v roce 1985. Učil a realizoval výzkum na univerzitách v Chile (Universidad Técnica del Estado a Universidad Austral de Chile), Portoriku (Universidad Interamericana de Puerto Rico a University of Puerto Rico-Mayaguez) a v USA na Washington University, St. Louis a Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana. Přednášel na konferencích o pokročilé automatizaci, robotice, systémech strojového vidění, umělé inteligenci, komplexním řízení kvality a vědeckém a technickém vzdělávání v Chile, Bolívii, Ekvádoru, Guatemale, Panamě, Mexiku, Brazílii, Nikaragui, Peru, Kanadě, Španělsku, Nizozemsku, Turecku, Japonsku, Filipínách, Singapuru, Austrálii, Číně, Portoriku a USA. Byl manažerem pokročilé výroby ve společnosti Medtronic, Inc., přední společnosti vyrábějící kardiostimulátory, a je konzultantem v oblasti pokročilé automatizace pro farmaceutické společnosti a společnosti vyrábějící zdravotnické zařízení v Portoriku. Od roku 1998 do roku 2008 byl ředitelem a hlavním řešitelem projektu Model Institutions for Excellence (MIE), programu sponzorovaného Národní vědeckou nadací (NSF) se sídlem na Universidad Metropolitana v San Juan, Portoriko. V letech 2008 až 2018 byl výkonným ředitelem Studentského výzkumného vývojového centra Ana G. Méndez University System (AGMUS), jehož cílem bylo šířit osvědčené postupy MIE na Universidad del Turabo a Universidad del Este. Dvacet let byl součástí AGMUS a během svého působení napsal několik NSF projektů a získal více než 85 milionů USD pro MIE, CCCE, AGMUS Institute of Mathematics, MRI-AMISR, MRI-Portoriko Laser, či pro observatoř Arecibo. Od roku 2018 do současnosti je profesorem a mentorem a také zakladatelem a prezidentem Scientific Caribbean Foundation v San Juan, Portoriko. V listopadu 2007 mu byla na ceremoniálu v Bílém domě ve Washingtonu DC udělena prezidentská cena za excelenci ve vědeckém, matematickém a inženýrském mentoringu. Abstrakt přednášky doktora Arratia naleznete zde.

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Výzvy nového informatického kurikula a věda Jan Berki se dlouhodobě věnuje informatickému kurikulu a to především tomu základoškolskému. V současné době je jeho akademickým působištěm Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Mimo jiné je spolutvůrcem úprav RVP a vzorových ŠVP, hlavním autorem nových učebnic Základů informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ, spolupracuje na Bobříkovi informatiky a také na pořádání konference DIDINFO. Abstrakt přednášky doktora Berkiho naleznete zde.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Z chaosu k příběhu: praxe kvalitativní analýzy Karla Brücknerová působí jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V posledních letech se výzkumně věnuje vysokému školství. Je autorkou mnoha časopiseckých studií, dvou monografií vycházejících metodologicky z tradice zakotvené teorie a spoluautorkou dvou monografií využívajících smíšený výzkumný design. Abstrakt přednášky doktorky Brücknerové naleznete zde.

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Jak efektivně publikovat výsledky své odborné práce? Jiří Kohout (*1985) vystudoval v roce 2009 učitelství matematiky a fyziky na FPE ZČU, Ph.D. získal v roce 2014 v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na FAV ZČU a ve stejném oboru absolvoval v letech 2014-2015 postdoktorskou stáž na Ecole Polytechnique de Montreal. Od ledna 2016 působí na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, v roce 2019 se habilitoval v oboru Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě UHK. Odborně se zaměřuje především na didaktiku fyziky, metodologii výzkumu a aplikovanou statistiku. Je (spolu)autorem téměř 30 odborných článků v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus (h-index 8 po vyloučení autocitací dle obou databází) a dalších cca 30 monografií, kapitol v nich a recenzovaných článků v dalších časopisech. Abstrakt přednášky docenta Kohouta naleznete zde.

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Systém evidence výsledků akademické tvůrčí činnosti pro studenty Ph.D. studijních programů

Denis Mainz je proděkanem pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Vystudoval učitelství na FPE ZČU, kde také později získal doktorát v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání a ve stejném oboru úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Kromě úspěšně řešených institucionálních projektů se při doktorském studiu aktivně podílel na řešení národního IPN projektu Kvalita (MŠMT) a pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) koordinoval pracovní skupinu zpracovávající Studii proveditelnosti realizace změny konceptu maturitní zkoušky metodou Computer Based Testing. K tomu ve stejném období pracoval jako učitel na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a dále aktivně vyučuje na FPE ZČU, kde také v období let 2010 – 2015 poskytoval zaměstnancům metodickou pomoc v oblasti evidence tvůrčí činnosti v Osobní bibliografické databázi (OBD) a řešil otázky související s Metodikou hodnocení výzkumných organizací, na což se v současné době zaměřuje v rámci své pozice na FZS ZČU. Abstrakt přednášky doktora Mainze naleznete zde.

doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.

Mikroedukácia – efektívny spôsob výučby vysokoškolského učiteľa – doktoranda?

Renáta Orosová pôsobí ako vedúca Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju vedeckovýskumnú činnosť dlhodobo orientuje na praktickú profesijnú prípravu budúcich učiteľov, inovácie v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva a rozvoj kompetenčného profilu budúceho učiteľa so zreteľom na reflexívne kompetencie. V pedagogickej činnosti sa venuje predovšetkým všeobecnej didaktike, zážitkovej pedagogike a pedagogike pre vysokoškolských učiteľov. Jej dlhoročné skúsenosti s organizáciou pedagogických praxí študentov učiteľstva na UPJŠ sú oceniteľné predovšetkým vo vzťahu k cvičným učiteľom, pre ktorých každoročne pripravuje a realizuje metodické semináre, či workshopy na aktuálne témy. Je autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, odborných knižných publikácií a článkov v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science a Scopus. Abstrakt přednášky docentky Orosové naleznete zde.

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Jak se nebát přípravy odborných publikací?

Lucie Rohlíková působí na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU, je vedoucí Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole. Abstrakt přednášky doktorky Rohlíkové naleznete zde.

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

Jak na publikování článku v odborném časopise

Václav Šimandl je odborným asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na Katedře informatiky. Autor je katedrálním koordinátorem mezinárodních mobilit. Abstrakt přednášky doktora Šimandla naleznete zde.

Sekce doktorandů

Mgr. Jana Černá a Mgr. Michaela Bartošová

Vnímání online technologií budoucími učiteli z hlediska nepříznivých faktorů limitujících strategií.

Jana Černá je majitelka vzdělávacího centra, lektorka a průvodkyně s více než patnáctiletou praxí ve výuce dospělých i doučování dětí ve skupinách i jednotlivě. Vyučuje anglický jazyk, češtinu pro cizince a ruštinu. Vystudovala obor anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vlastní mezinárodní certifikáty FCE a CAE, absolvovala prestižní metodologický kurz výuky angličtiny pro rodilé mluvčí CELTA.  Má mnoho zkušeností z pracovních i soukromých pobytů ve Velké Británii, USA,  Evropě a dalších zemí. Ke zkouškám připravuje s vysokou úspěšností. Kromě jazykové výuky nabízí také kurzy rozvoje myšlení podle programu  Instrumentálního obohacování R. Feuersteina, které jsou určeny pro děti i dospělé. Michaela Bartošová je studentkou doktorského studijního programu oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci svého studia se věnuje především vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví a zároveň působí na Katedře primární a preprimární pedagogiky, taktéž na PdF UPOL. Vyučuje předměty především zaměřené na společenskovědní a přírodovědní pregramotnost a také působí jako metodik praxí. Příležitostně pracuje jako hodnotitelka pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Abstrakt příspěvku magistry Černé a magistry Bartošové naleznete zde.

Mgr. Jan Bezděka

Rozvoj digitální gramotnosti maturantů

Jan Bezděka vyučuje předměty z oblasti počítačových sítí a hardwaru na střední škole. Současně studuje doktorandský obor Specializace v pedagogice na katedře výpočetní a didaktické techniky (ZČU Plzeň), kde rovněž vyučuje. Specializuje se na počítačové sítě, bezpečnost a číslicovou techniku. Abstrakt příspěvku magistra Bezděky naleznete zde.

Mgr. Tereza Havránková

Převrácená třída v on-line výuce anglického jazyka na vysoké škole

Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků. Abstrakt příspěvku magistry Havránkové naleznete zde.

Ing. Pavel Hanuš

Projekt výuky účetnictví na střední škole s využitím ICT

Pavel Hanuš je daňovým poradcem a také středoškolským a vysokoškolským učitelem účetnictví. Ve své práci se snaží o úzké propojení získaných teoretických poznatků s požadavky praxe. Provozuje interaktivní aplikaci TESTYZUCETNICTVI.CZ a kanál Praktické účetnictví na YouTube. Působí na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zabývá možnostmi tvorby a využití ICT metod při výuce účetnictví. Abstrakt příspěvku inženýra Hanuše naleznete zde.

Mgr. Pavel Moc

Programování počítačem řízených strojů z pohledu RVP a ŠVP

Pavel Moc přes více jak dvacet let až po současnost vyučuje na střední škole jako učitel elektrotechnických předmětů a v krátkosti též působil jako učitel odborného výcviku. Dále vyučuje na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU elektrotechnické předměty. V současném okamžiku primárně působí jako student doktorandského studijního programu na Katedře výpočetní a didaktické techniky na téže fakultě. Zabývá se problematikou počítačem řízených strojů ve vzdělávání. Abstrakt příspěvku magistra Moce naleznete zde.

Mgr. Tomáš Průcha a Mgr. Miroslav Zíka

Vývoj virtuální třídy a její budoucí uplatnění

Tomáš Průcha studuje na Fakultě pedagogické v Plzni a je členem týmu vysokoškolské pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého doktorského studia se zaměřuje na přípravu učitelů informatiky. V týmu vysokoškolské pedagogiky se podílí na vývoji a ověřování aplikace pro přípravu budoucích učitelů ve virtuální realitě. Miroslav Zíka studuje doktorandský obor Specializace v pedagogice a současně působí na katedře výpočetní a didaktické techniky. V rámci studia se věnuje vývoji Virtuální třídy, kterou rozvíjí po technické i grafické stránce. Krom toho se podílí na vývoji webových stránek spravovanými pod Fakultou pedagogickou -např. Dětská univerzita, Plzeňská fakultní škola aj. Abstrakt příspěvku magistra Průchy a magistra Zíky naleznete zde.