Přednášející

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Jan Berki se dlouhodobě věnuje informatickému kurikulu a to především tomu základoškolskému. V současné době je jeho hlavním působištěm Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Mimo jiné je autorem nových učebnic Základů informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ, spolupracuje na Bobříkovi informatiky a také na pořádání konference DIDINFO.

Abstrakt přednášky doktora Berkiho naleznete zde.

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.

Václav Dobiáš je odborným asistentem na Katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci disertační práce autor obhájil výzkum realizovaný pomocí kvalitativního výzkumného designu Zakotvené teorie.

Abstrakt přednášky doktora Dobiáše naleznete zde.

Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph. D.

Libor Klubal je učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první pedagogické zkušenosti získal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Nyní vyučuje matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské. Jeho hlavním oborem je využití moderních technologií v běžné praxi škol. Hlavní doménou je pak zkoumání přínosu tabletů v různých fázích výuky.

Abstrakt přednášky doktora Klubala naleznete zde.

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Jiří Kohout (*1985) vystudoval v roce 2009 učitelství matematiky a fyziky na FPE ZČU, Ph.D. získal v roce 2014 v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na FAV ZČU a ve stejném oboru absolvoval v letech 2014-2015 postdoktorskou stáž na Ecole Polytechnique de Montreal. Od ledna 2016 působí na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, v roce 2019 se habilitoval v oboru Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě UHK. Odborně se zaměřuje především na didaktiku fyziky, metodologii výzkumu a aplikovanou statistiku. Je (spolu)autorem téměř 30 odborných článků v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus (h-index 8 po vyloučení autocitací dle obou databází) a dalších cca 30 monografií, kapitol v nich a recenzovaných článků v dalších časopisech.

Abstrakt přednášky docenta Kohouta naleznete zde.

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Vladimíra Lovasová působí na katedře psychologie FPE ZČU v Plzni, kde vyučuje předměty psychopatologie, sociální psychologie, základy psychodiagnostiky a psychologie rodiny. Je autorkou, či spoluautorkou 3 monografií a řady odborných článků. V rámci projektové činnosti je kontinuálně v kontaktu s učiteli i žáky všech stupňů škol. Spolupracuje s komerčními subjekty, kde se věnuje analytické a lektorské činnosti a zajišťuje supervizi pro veřejnou a státní správu.

Abstrakt přednášky doktorky Lovasové naleznete zde.

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Denis Mainz je proděkanem pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a akademický pracovník Katedry výpočetní a didaktické techniky (KVD) Fakulty pedagogické (FPE) ZČU. Vystudoval učitelství na FPE ZČU, kde také později získal doktorát v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání a ve stejném oboru úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Kromě úspěšně řešených institucionálních projektů se při doktorském studiu aktivně podílel na řešení národního IPN projektu Kvalita (MŠMT) a pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) koordinoval pracovní skupinu zpracovávající Studii proveditelnosti realizace změny konceptu maturitní zkoušky metodou Computer Based Testing. K tomu ve stejném období pracoval jako učitel na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a dále aktivně vyučuje na FPE ZČU, kde také v období let 2010 – 2015 poskytoval zaměstnancům metodickou pomoc v oblasti evidence tvůrčí činnosti v Osobní bibliografické databázi (OBD) a řešil otázky související s Metodikou hodnocení výzkumných organizací, na což se v současné době zaměřuje v rámci své pozice na FZS ZČU.

Abstrakt přednášky doktora Mainze naleznete zde.

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Lucie Rohlíková působí na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU, je vedoucí Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole.

Abstrakt přednášky doktorky Rohlíkové naleznete zde.

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

Václav Šimandl je odborným asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na Katedře informatiky. Autor je katederním koordinátorem mezinárodních mobilit.

Abstrakt přednášky doktora Šimandla naleznete zde.

Sekce doktorandů 2020

Mgr. Jan Baťko, Ph. D.

Jan Baťko je odborným asistentem na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Kromě výuky počítačových sítí se věnuje zejména oblastem algoritmizace a programování ve vzdělání. Je spoluautorem učebnice Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy. Ve své disertační práci se věnuje oblasti edukační robotiky, zejména využití robotických stavebnic ve vzdělávání.

Abstrakt přednášky doktora Baťka naleznte zde.

Mgr. Jan Fiala

Jan Fiala od roku 2016 vyučuje na druhém stupni základní školy v Kladně. V současnosti je ve druhém ročníku doktorského studia na KVD FPE ZČU, v rámci disertační práce se zabývá přípravou budoucích učitelů s využitím virtuální reality. Kromě toho se zabývá také designem vzdělávacích deskových her, návrhy projektů pro robotické stavebnice LEGO Mindstorms a dalšími nástroji pro podporu rozvoje digitální gramotnosti.

Abstrakt přednášky magistra Fialy naleznete zde.

Mgr. Filip Frank

Filip Frank působí na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické při ZČU od roku 2018, kde absolvoval i své předchozí bakalářské a magisterské studium. Jeho disertační práce se zabývá využitím robotické stavebnice pro rozvoj informatického myšlení. Odborným zaměřením je pak robotika a robotické vzdělávání.

Abstrakt přednášky magistra Franka naleznete zde.

Mgr. Tereza Havránková

Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků.

Abstrakt přednášky magistry Havránkové naleznete zde.

Mgr. Vahid Norouzi Larsari

Vahid Norouzi Larsari is a doctoral student at the Department of pre-primary and primary education, Faculty of Education, Charles University in Prague. In addition to studying in the scope of Teaching and Learning, he specializes in interpreting Data analysis for Quantative and Qualitative methods. He has been working as private researcher as data analyst and writer in the scope of pedagoy for more 8 years. Vahid Norouzi Larsari actively cooperates on projects in which he can use his experience in the fields of assessment, education and Quantative and Qualitative approaches, which he is engaged in.

The abstract of Master Vahid Norouzi Larsari´s lecture can be seen here.

Mgr. Martin Mwongela Kavua

Martin Mwongela Kavua is passionate about Inclusive Education and her enablers namely digital literacy in education, the Universal Design for Learning, and capacity building. He is a member of the Inter-Agency Coordinating Committee (IACC) on implementation of government commitments during the Global Disability Summit and the National Technical Committee on the Digital Learning Programme. Currently, Martin is a Ph.D. student at Charles University in Prague. He holds a Joint Erasmus Mundus Masters degree in Special and Inclusive Education from Roehampton (England), Oslo (Norway) and Charles (Czech Republic) Universities, and a Bachelors degree in Special Education and Kiswahili from Kenyatta University, as well as a primary teacher certificate among other qualifications. Currently, he is a Principal Education Officer at the Ministry of Education. His experience includes drafting policy, capacity building, as well as designing and facilitating trainings with a focus on Special & Inclusive Education, Disability Studies, Universal Design for Learning, and Kenyan Sign Language. Martin has lectured at Kenya Institute of Special Education (KISE) in Nairobi, and various universities. He has done consultancy work for various government and non-governmental institutions in Kenya and abroad on Special and Inclusive Education, disability mainstreaming, and policy issues as well as Information Communication Technology (ICT) in Education. He has authored several publications and presented academic papers locally and internationally.

The abstract of Master Martin Mwongela Kavua´s lecture can be seen here.

Mgr. Zdeněk Lomička

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj informatického myšlení žáků.

Abstrakt přednášky magistra Lomičky naleznete zde.

Mgr. Pavel Moc

Pavel Moc přes více jak dvacet let až po současnost vyučuje na střední škole jako učitel elektrotechnických předmětů a v krátkosti též působil jako učitel odborného výcviku. Dále vyučuje na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU elektrotechnické předměty. V současném okamžiku primárně působí jako student doktorandského studijního programu na Katedře výpočetní a didaktické techniky na téže fakultě. Zabývá se problematikou počítačem řízených strojů ve vzdělávání.

Abstrakt přednášky magistra Moce naleznete zde.

Mgr. Silvia Némethová

Silvia Némethová je stredoškolská učiteľka vyučujúca primárne informatiku a programovanie na štátnom bilingválnom gymnáziu zameranom na rozvoj anglického jazyka. V rámci svojho doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa zameriava na metodiku tvorby a využívania interaktívnych elektronických učebníc a edukačných materiálov z informatiky.

Abstrakt přednášky magistry Némethové naleznete zde.