Přednášející 2019

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. je habilitován a inaugurován v oboru teorie vyučování chemie na FPV UMB v Banské Bystrici. Ve své odborné činnosti se zabývá především didaktikou chemie a do širšího okruhu jeho odborných zájmů patří didaktika přírodovědných a technických předmětů, metodologie přírodovědného poznávání, pedagogického a oborově-didaktického výzkumu, využívání ICT ve vzdělávání a další oblasti spojené se vzděláváním a aplikovanou informatikou. Je členem řady odborných společností, vědeckých rad a odborných komisí. Publikuje v impaktovaných časopisech zaměřených na přírodovědné vzdělávání a aplikovanou informatiku a je autorem několika monografií např. Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka či K virtualizaci školních experimentálních činností.

Abstrakt přednášky profesora Bílka naleznete zde.

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, lektor a propagátor moderních technologií ve výuce. Působil na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelem prvního českého webu pro učitele, který se zabývá nejen moderními technologiemi ve vzdělávání. Portál nese název Učitelský spomocník. 

Abstrakt přednášky doktora Brdičky naleznete zde.

Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Asistent a doktorský student na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se problematice e-learningu a technologiemi podporovaného učení. V rámci svého doktorského studia se zaměřuje na oblast analytiky učení a data miningu ve vzdělávání, především pak v kontextu online systémů pro řízení výuky (LMS). V poslední době podílí např. na řešení výzkumného projektu „Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů“, který mapuje roli digitálních technologií v každodenním životě a učení žáků napříč různými kontexty a prostředími.

Abstrakt přednášky magistra Juhaňáka naleznete zde.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Pracuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni a specializuje se na transdisciplinární didaktiku a na expresivní výchovu. Zaměřuje se na problematiku utváření významů při interakci, komunikaci a poznávání. Je členem vědeckých rad pedagogických fakult v Brně, Plzni, Praze, autorem nebo spoluautorem více než 150 recenzovaných publikací, mimo jiné knih Hodnocení v současné škole (1999), Tvorba jako způsob poznávání (2013), Kvalita ve vzdělávání (2013), Transdisciplinární didaktika (2017).

Abstrakt přednášky docenta Slavíka naleznete zde.

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti působí na KITTV PedF UK jako odborný asistent i jako učitel IT na základní škole v Praze. Zabývá se vizualizací vědomostí, jejich prezentací a hodnocením (pojmové a myšlenkové mapování, mapy pojmů aj.), interaktivními technologiemi zapojovanými do edukačního procesu (interaktivní tabule, mobilní dotyková zařízení aj.) a rozvojem algoritmického myšlení prostřednictvím propedeutických programovacích jazyků a robotických programovatelných hraček. V současnosti se také zapojuje do projektů OP VVV v oblasti Informační gramotnosti (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností), je součástí hlavního realizačního týmu projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti a je zapojena jako jeden z autorů učebnic v projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM).  

Abstrakt přednášky doktorky Vaňkové naleznete zde.

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Jiří Zounek (zounek.cz) působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dlouhodobě využitím digitálních technologií ve vzdělávání a v učení. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu, českého školství a celoživotního učení. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: ICT v životě základních škol (2006), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009), E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi (2016). Podílel se na vzniku Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 a částečně také na vzniku Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Zabývá se rovněž soudobými dějinami školství na našem území. Publikoval např. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (Brno, 2014) společně s Michalem Šimáně. V poslední době pak publikoval knihy Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji a Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace (obě knihy společně s M. Šimáně a D. Knotovou). Výsledky své práce publikuje rovněž v odborných (zahraničních) časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích.

Abstrakt přednášky docenta Zounka naleznete zde.

Sekce doktorandů

Mgr. Zdeněk Lomička

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Abstrakt přednášky magistra Lomičky naleznete zde.

Mgr. Tomáš Průcha

Student Fakulty pedagogické a člen týmu vysokoškolské pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého doktorského studia se zaměřuje na přípravu učitelů informatiky. V týmu vysokoškolské pedagogiky se podílí na vývoji a ověřování aplikace pro přípravu budoucích učitelů ve virtuální realitě.

Abstrakt přednášky magistra Průchy naleznete zde.