TITLE:

Výzkum vzdělávacích objektů oční kamerou

ABSTRACT:

Eye tracking neboli testování oční kamerou je metoda využívaná zejména ve výzkumu spotřebitelů, během níž jsou monitorovány pohyby očí účastníků studie. Výsledky výzkumů přináší zjištění, na jaká místa testovaného produktu se uživatelé dívali, a tím poměrně přesně objasňují, kam byla zaměřena pozornost respondenta. Největší výhodou využití oční kamery je její objektivita. Data získaná prostřednictvím výzkumu oční kamerou nejsou subjektivně ovlivněna respondentem, a to ani vědomě, ani nevědomě. Mezi nevýhody eye trackingu lze zařadit relativně velké individuální rozdíly mezi účastníky studie, vyšší náklady na provedení studie a vyšší náročnost přípravy designu výzkumu i analýzy získaných dat.

Eye tracking stojí na pomezí kvalitativního a kvantitativního typu výzkumu, protože jeho prostřednictvím můžeme získat oba typy dat. Výzkum pomocí oční kamery mnozí autoři považují za experimentální výzkum.

V příspěvku budou představeny možnosti aplikace eye trackingu pro výzkum s pedagogickým zaměřením, konkrétně pro hodnocení vzdělávacích objektů, respektive jejich sledování účastníky při učení se.